VA | EN

Técnico superior de apoyo a la investigación I.U. Ciències dels Materials Universitat de València

RESPONSABLE: Daniel Hill
Proyecto «A Cancer Development Monitor (CANDO), CPI-14-
149»
Titulación: Física o equivalente
Plazo hasta el 16/06/2014
Convocatoria
Instancia